ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งานในการสั่งจัดทำเค้ก

Vega-diva.com มีนโยบายและข้อตกลงการให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาสั่งทำเค้ก (อ้างอิงตาม พรบ.คอมพิวเตอร์) เมื่อผู้ใช้บริการได้มีการตกลงเรื่องแบบเค้กเป็นที่เรียบร้อยและได้ชำระเงินแล้ว ก็ถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้ยอมรับข้อตลกลงเหล่านี้ ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1.Vega Diva จะไม่มีการรับงานจัดทำเค้กที่มีรูปแบบขัดต่อจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม โดยรูปแบบเค้กที่ทาง Vega Diva ขอปฏิเสธไม่รับทำมีดังนี้

  • มีรูปแบบเค้กที่จัดทำออกมาในแบบการโจมตี สร้างความเสื่อมเสียแก่ผู้รับเค้ก หรือสร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้อื่น รวมไปถึงการหมิ่นไปทางสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาด
  • รูปแบบเค้กที่สื่อออกไปทางลามก อนาจาร หรือคุกคามผู้อื่นด้วยข้อความอันไม่สมควร
  • ไม่รับทำเค้กที่อาจจะทำให้ทาง Vega Diva ต้องเสื่อมเสียไปด้วยในทุก ๆ รูปแบบเค้ก
  • รูปแบบการจ่ายเงินมัดจำและการจ่ายจำนวนเต็ม ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้หน้าเว็บไซต์เท่านั้น
  1. Vega Diva ไม่ขอรับผิดชอบในทุกกรณี ถ้ามีผู้ใช้บริการไปฝ่าฝืนกฎหมาย แล้วทำการแอบอ้างชื่อแบรนด์ของ Vega Diva จนทำให้เกิดความวุ่นวายหรือเสียทรัพย์ของธุรกิจ ร้านค้า หรือบริษัทต่าง ๆ ถ้าทางเราตรวจพบก่อนก็จะระงับการจัดทำเค้กทันที พร้อมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ามัดจำเค้กหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เพื่อทำการเปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางกฎหมาย และตลอดจนถึงขั้นการดำเนินการทางกฎหมายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด
  2. Vega Diva ไม่อนุญาตให้นำรูปภาพเค้กของทางร้าน และข้อความใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเฉพาะของเค้กจาก Vega Diva ไปใช้งานอย่างผิดประเภท โดยนำเอาไปหลอกลวงให้บุคคลที่ 3 สั่งซื้อเค้ก หรือนำเอาไปใช้ประโยชน์ภายในเว็บไซต์ของตนเอง จนส่งผลกระทบให้กับ Vega Diva ถ้าเราทำการตรวจพบว่าเป็นสมาชิกของทางเว็บไซต์หรือเป็นลูกค้าที่สั่งทำเค้กกับเรา จะขอระงับสถานภาพการเป็นสมาชิกและระงับการสั่งจัดทำเค้กโดยทันที พร้อมการดำเนินคดีตามกฎหมายในเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

4.ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ทำการสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ หรือเป็นลูกค้าที่ต้องการสั่งเค้กกับทาง Vega Diva ควรเก็บข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการติดต่อให้ดี โดยติดต่อมาทางเบอร์และช่องทางของทางร้านเท่านั้น ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นกับผู้สั่งเค้กเพราะบุคคลแอบอ้าง ทาง Vega Diva ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะช่วยประกาศเตือนลูกค้าท่านอื่นต่อไป

  1. Vega Diva ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว, เงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด ถ้ามีผู้ใช้บริการท่านใดที่ทำการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลง ทาง Vega Diva จะทำการยกเลิกการให้บริการในทันที ผู้ใช้บริการจะไม่ทำการฟ้องร้องหรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ทาง Vega Diva เสียหายจากเหตุใด ๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของทาง Vega Diva ทั้งสิ้น

ข้อตกลงในการสั่งจัดทำเค้ก

ผู้ใช้บริการที่ต้องการสั่งจัดทำเค้กกับ Vega Diva เมื่อส่งแบบเค้กมาให้ทางร้านประเมินราคา พร้อมกับตกลงแบบตามที่ต้องการได้แล้ว ก็ทำการสั่งจองล่วงหน้าก่อนประมาณ 5-7 วัน เพื่อป้องกันเรื่องคิวทำเค้กของทางร้านเต็ม และต้องโอนค่ามัดจำเค้กล่วงหน้าก่อน 50% ของราคาเค้กตามที่ตกลงกันเอาไว้ เมื่อครบกำหนดได้รับเค้กแล้วทางผู้ใช้บริการก็ทำการจ่ายเงินในส่วนที่เหลืออีก 50%

ข้อตกลงในการขอเงินค่ามัดจำเค้กคืน

Vega Diva ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำเค้ก ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการสั่งเค้ก หรือทำการปรับลดแบบเค้กให้มีราคาที่ถูกลงก่อนครบกำหนดวันรับเค้ก ซึ่งผู้ใช้บริการจะไม่มีสิทธิ์เรียกค่ามัดจำคืน ไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือจำนวนเต็ม ยกเว้นแต่ทาง Vega Diva จะเป็นผู้บอกยกเลิกบริการเสียเอง โดยจะมีการจ่ายคืนให้ตามราคาที่เห็นสมควร แต่ถ้าทางเราพบว่าผู้ใช้บริการละเมิดต่อข้อตกลง จนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทาง Vega Diva ทางเราจะขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินและระงับการจัดทำเค้กโดยทันที

ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบ

Vega Diva ขอรับประกันว่าจะให้บริการจัดทำเค้กตามสั่งอย่างต่อเนื่อง โดยจะไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ แต่ถ้ามีการหยุดให้บริการชั่วคราวก็จะทำการแจ้งผู้ใช้บริการล่วงหน้า ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ทุกครั้ง หรือถ้าทาง Vega Diva เกิดความขัดข้องทางการให้บริการ ก็จะยอมรับการจ่ายคืนค่ามัดจำในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องการสั่งเค้กต่อไป แต่จะไม่รับผิดชอบในส่วนของค่าเสียหายอื่น ๆ ที่มิได้เกี่ยวข้องกับ Vega Diva นอกเหนือจากการที่ผู้ใช้บริการจ่ายเงินกับทางร้านมาเต็มจำนวนไปแล้วเท่านั้น

ข้อตกลงในการระงับการให้บริการ

Vega Diva สามารถระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่ลูกค้าบางท่านตามที่เห็นสมควร ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้ทำผิดหรือละเมิดกฎแต่อย่างใด โดยที่ทาง Vega Diva จะคืนค่าบริการในเฉพาะส่วนที่สมควรคืนตามจริงเท่านั้น ซึ่งผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากค่าบริการหรือค่ามัดจำที่ใช้บริการได้ทำการชำระให้แก่ทาง Vega Diva แล้วเท่านั้น