นโยบายการแก้ปัญหาร้องเรียน

มาตรฐานการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ร้องเรียนและผู้ที่ให้ข้อมูลกระทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ vega-diva.com จะทำการปกปิดชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลต่าง ๆ ที่จะสามารถระบุไปถึงตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่มาให้ข้อมูลได้ การเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลจึงจะเป็นความลับ โดยจะจำกัดไว้เฉพาะผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพียงเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลของการร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งข้อมูลต้องเก็บทุกอย่างไว้เป็นความลับ ห้ามไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับการร้องเรียน

vega-diva.com จะเป็นผู้พิจารณาข้อร้องเรียนที่ได้รับในทันที พร้อมแจ้งให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้รับการร้องเรียนมา และรีบดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมต่อไป

vega-diva.com จะทำการติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ทางผู้ร้องเรียนได้ทราบ โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องมีการระบุรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ที่เป็นความจริงและสามารถติดต่อได้จริง และส่งมาที่ vega-diva.com ได้จาก 3 ช่องทาง คือ

ช่องทาง Email โดยสามารถที่จะส่งข้อร้องเรียนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาได้ที่ info@vega-diva.com
ติดต่อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ vega-diva.com โดยสามารถที่จะแจ้งรายละเอียดเอาไว้ในหัวข้อ “ติดต่อเรา” หรือ “Cotract us” ทำการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดการแจ้งเรื่องของการร้องเรียน แล้วกดส่งมาได้เลย
ช่องทาง Line โดยติดต่อผ่านทาง Line ID : vegadiva หรือ @vegadiva
โทรศัพท์มาติดต่อกับทาง Vega Diva โดยตรงได้ที่ 061 161 6191

ช่องทางในการระงับข้อผิดพลาด

ถ้ากระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ท่านสามารถที่จะใช้ช่องทางภายนอกที่ท่านจะสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยการติดต่อดังนี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce)
อีเมล : e-commerce@dbd.go.th
เว็บไซด์ : www.dbd.go.th

Department of Business Development
44/100 Nonthaburi Road 1 Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000
Tel. 0-2547-5960 Fax. 0-2547-5973 (Department of e-Commerce)
E-mail : e-commerce@dbd.go.th
Website : www.dbd.go.th